Author's picture

Jiancheng Li

lijiancheng0614@gmail.com

http://blog.csdn.net/lijiancheng0614

http://blog.sina.com.cn/lijiancheng5201314

http://www.douban.com/people/lijiancheng0614

https://zh.wikipedia.org/wiki/User:Lijiancheng0614